Page 1
1. WSTĘP
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły COINNTECH, Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 4-2K, 10116 swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż
pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w
warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.
W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy obowiązujące w COINNTECH zasady ochrony
danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz w
oparciu o przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy w szczególności Aplikacji udostępnianych przez
COINNTECH oraz strony internetowej https://www.g4gcoin.com i/lub dowolnej podstrony i/lub
powiązanej z nią domeny (i/lub subdomeny) https://www.g4gcoin.com w zakresie usług
świadczonych przez COINNTECH oraz jej spółki zależne.
Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego
przetwarzamy dane osobowe (za pośrednictwem Witryny, naszych aplikacji lub w inny sposób), a
także szczegółowe informacje o różnych Twoich prawach.
Zachęcamy do uważnego przeczytania naszej Polityki prywatności. Jeżeli będziesz miał jakieś
wątpliwości, prosimy o kontakt, w celu uzyskania wyjaśnień, których możesz potrzebować. Z
przyjemnością udzielimy wszelkich potrzebnych informacji.
2. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest COINNTECH Harju maakond, Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Kentmanni tn 4-2K, 10116. W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź realizacji swoich

Page 2
uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
support@g4gcoin.com
3. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Jako podmiot mający siedzibę w Estonii, jesteśmy zobowiązani do stosowania następujących
przepisów prawa dotyczących Twoich danych osobowych: – Ustawy o ochronie danych osobowych,
która obowiązuje w Estonii od 15 stycznia 2019 r.; – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, które
może być okresowo zmieniane lub zastępowane; – Wszelkich aktów prawnych, które są wydawane
na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Wszystkie powyższe są
łącznie określane jako „Przepisy dotyczące ochrony danych”.
4. CZYM SĄ DANE OSOBOWE
„DANE OSOBOWE” oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują Ciebie jako osobę fizyczną
lub które dotyczą możliwej do zidentyfikowania osoby. Gdy nie jest możliwe, abyśmy mogli
skorzystać z anonimowych i / lub zanonimizowanych danych (w sposób, który nie identyfikuje
żadnych Użytkowników Witryny, Aplikacji ani Klientów naszychusług), zobowiązujemy się do
szczególnej ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez cały
czas ich przetwarzania. Przetwarzamy dane osobowe cyfrowo za pośrednictwem Witryny lub
Aplikacji (w niektórych przypadkach odbywa się to automatycznie, gdy zdecydujesz się przekazać
nam określone dane, albo za pośrednictwem osób trzecich).
5. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH JAKIE PRZETWARZAMY
Zbieramy od Ciebie różne kategorie danych osobowych, a mianowicie: – Dane imienne,
identyfikacyjne oraz kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer
telefonu komórkowego, obywatelstwo, numer lub kod przypisany Ci przez rząd w celu
zidentyfikowania Twojej tożsamości, np. numer paszportu lub krajowy numer identyfikacyjny.
– Dane lokalizacyjne: adres IP komputera podłączonego do Internetu, dane o lokalizacji za
pośrednictwem telefonu komórkowego oraz dane GPS.
– Data użycia: szczegółowe informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych usług (naszej
witryny i / lub aplikacji). – Dane dokumentacyjne: Szczegółowe informacje o Tobie, które są
zapisane w dokumentach, jakie posiadasz. Kategoria ta obejmuje w szczególności: dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, rachunki za media.
Dokumenty te mogą nam być potrzebne, aby zweryfikować Twoją tożsamość i/lub Twój adres
zamieszkania. W niektórych sytuacjach nasz zespół ds. zgodności może potrzebować także innych
dokumentów od Ciebie, aby zweryfikować prawdziwość podanych przez Ciebie danych.
– Dane wrażliwe: Jest to szczególny rodzaj danych osobowych, które możemy przetwarzać tylko w
przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę lub pozwalają nam na to przepisy prawa. Ta kategoria
obejmuje informacje o Twoich ewentualnych powiązaniach politycznych lub wyrokach skazujących
i czynach zabronionych.
6. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE
Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które zdecydujesz się nam podać podczas rejestracji w naszej
Witrynie lub Aplikacji, kontaktując się z nami w sprawie zapytań dotyczących naszych usług,
podczas subskrybowania dowolnej usługi oferowanej przez nas lub za pośrednictwem naszej
Witryny lub Aplikacji, takich jak biuletyny, które mogą być wydawane przez nas, a nawet podczas
subskrybowania naszych ofert, bądź takie, do których przetwarzania zobowiązują nas przepisy
prawa.
Możemy również pozyskać Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym firm zajmujących się

Page 3
danymi, z publicznie dostępnych baz danych, wspólnych partnerów marketingowych, platformy
mediów społecznościowych i innych osób trzecich. W takim przypadku podejmiemy wszelkie
środki wymagane przez prawo, aby dokładniej poinformować Cię o zaistniałym fakcie, źródle
pozyskanych przez nas danych osobowych, a także o kategoriach danych osobowych, które
przetwarzamy. Aby uzyskać informacje na temat danych osobowych, które możemy przetwarzać
automatycznie za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą plików
Cookies, o czym później.
7. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE (CEL
PRZETWARZANIA)
Przepisy o ochronie danych osobowych zezwalają nam na przetwarzanie Twoich danych
osobowych tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. RODO stanowi, że musimy mieć
co najmniej jeden z następujących powodów, aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe:
– Aby świadczyć usługi, które nam zleciłeś;
– Jeżeli stanowi to nasz prawny obowiązek, wynikający z odrębnych przepisów prawa;
– Jeżeli stanowi to nasz uzasadniony interes Administratora
– biznesowy lub handlowy;
– Jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda, pamiętaj, że możesz ją
wycofać w dowolnym momencie.
Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:
– W celu założenia konta w naszym systemie: dane imienne, dane identyfikacyjne, dane
kontaktowe, oraz dane wrażliwe takie jak powiązania polityczne.
Podstawą przetwarzania takich danych jest konieczność realizacji umowy oraz uzasadniony interes,
Administratora, polegający na prawidłowym prowadzeniu rachunku.
– W celu zarządzania naszymi relacjami z Tobą: dane imienne, dane identyfikacyjne i dane
kontaktowe. Podstawą przetwarzania takich danych jest konieczność realizacji umowy i
uzasadniony interes Administratora. – W celu ustalenia i zbadania wszelkich podejrzanych
zachowań, mogących służyć do popełnienia przestępstwa, np. prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu: dane imienne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dokumentacyjne. Podstawą
przetwarzania takich danych są przepisy prawne nakładające na nas takie zobowiązanie oraz
uzasadniony interes Administratora w wykrywaniu oszustw lub innych nielegalnych działań i
zapobieganiu im.
– W celu zapisania Cię do newslettera lub listy mailingowej: dane imienne, dane kontaktowe.
Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda.
– W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i/lub prośbę, którą wysyłasz do nas, aby
skorzystać z naszych usług: dane imienne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Podstawą
przetwarzania takich danych jest konieczność realizacji umowy oraz uzasadniony interes, abyśmy
mogli odpowiedzieć na Twoje pytania.
– W celu prowadzenia i aktualizowania zapisów kont użytkowników w naszym systemie; dane
imienne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Podstawą przetwarzania takich danych jest
konieczność realizacji umowy oraz uzasadniony interes Administratora, aby możliwe było
zapewnienie dokładnego zapisu konta użytkownika.
– W celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, w tym wykrywania i zapobiegania
wszelkim przestępstwom finansowym: dane imienne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane
dokumentacyjne, dane lokalizacyjne, dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących i czynów

Page 4
zabronionych.
Podstawa przetwarzania takich danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych w tym
zakresie.
– W celu świadczenia naszych usług, w szczególności tych świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji, w tym usług lokalizacyjnych: dane imienne, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne,
dane lokalizacyjne.
Podstawą przetwarzania takich danych jest konieczność realizacji umowy.
– W celu rozwijania naszych marek, produktów i usług oraz zarządzania nimi: dane imienne, dane
kontaktowe. Podstawą przetwarzania takich danych jest uzasadniony interes w rozwijaniu naszych
produktów i usług.
– W celu wewnętrznej analizy danych: dane imienne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.
Podstawą przetwarzania takich danych jest konieczność realizacji umowy.
Jeśli w przyszłości będziemy musieli przetwarzać Twoje dane w innym celu, całkowicie
niezwiązanym z wyżej wymienionymi, poinformujemy Cię o takim przetwarzaniu z
wyprzedzeniem, abyś mógł skorzystać z przysługujących Ci praw w tym zakresie (o czym poniżej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich wskazania nie będziemy mogli
świadczyć dla Ciebie usług, których od nas oczekujesz, a także zagwarantować pełnej
funkcjonalności naszej Witryny i/lub Aplikacji.
8. SPECJALNA UWAGA DOTYCZĄCA ZGODY
W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz
prawo w każdym czasie tę zgodę wycofać. Jeżeli zechcesz z tego prawa skorzystać, zrób to w taki
sposób, aby ta informacja do nas dotarła (e-mailem na adres support@g4gcoin.com lub pocztą
tradycyjną na adres Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 4-2K, 10116. W
przypadku przesłania do nas oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
ustalimy czy na tym etapie istnieje jeszcze alternatywna podstawa prawna do przetwarzania Twoich
danych osobowych (na przykład obowiązek prawny, któremu podlegamy). Jeżeli taka podstawa
będzie istniała i odrębne przepisy prawa będą nas upoważniały bądź zobowiązywały do
przetwarzania Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym.
Pamiętaj o tym, że zgoda nie jest jedyną podstawą, która pozwala nam przetwarzać Twoje dane
osobowe. W powyższej sekcji 7 wskazaliśmy różne podstawy, na których opieramy się,
przetwarzając Twoje dane osobowe w określonych celach.
9. DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH
Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe, które posiadamy były aktualne i jak najbardziej
dokładne. Możesz sprawdzić informacje, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie,
kontaktując się z nami w sposób wyjaśniony poniżej. Jeśli znajdziesz jakieś nieścisłości,
poprawimy je, bądź usuniemy jeśli to konieczne. Poniżej znajduje się szczegółowa lista Twoich
praw wynikających z wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
10. MARKETING BEZPOŚREDNI
Wysyłamy wiadomości związane z marketingiem – e-maile lub inną komunikację związaną z
marketingiem tylko wtedy, gdy posiadamy Twoją zgodę lub jesteśmy do tego upoważnieni przez
prawo. W większości przypadków polegamy jednak na Twojej zgodzie (szczególnie w przypadku,
gdy korzystamy z komunikacji elektronicznej). Jeśli w dowolnym momencie nie chcesz już
otrzymywać od nas bezpośrednich wiadomości marketingowych, poinformuj nas o tym, kontaktując
się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres support@g4gcoin.com lub pocztą
tradycyjną na adres Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 4-2K, 10116 lub
zaktualizuj swoje preferencje w dowolnej z naszych Witryn lub Aplikacji.

Page 5
Pamiętaj, że nawet jeśli wycofasz zgodę, którą nam udzieliłeś, mogą pojawić się sytuacje, gdy
będziemy musieli wysłać Ci pewne ważne komunikaty, z których nie możesz zrezygnować,
ponieważ będzie to stanowiło nasz obowiązek prawny, który musimy zrealizować.
11. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Zgodnie z ogólną zasadą, dane osobowe, które przetwarzamy (zebrane za pośrednictwem naszych
Witryn, Aplikacji lub w inny sposób) będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE)/
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub dowolnego innego kraju spoza EOG, jeżeli
Komisja Europejska uznała go za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony.
W niektórych przypadkach może być konieczne przekazanie przez nas Twoich danych osobowych
do kraju spoza EOG, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za zapewniający
odpowiedni poziom ochrony. W takich przypadkach wdrażamy dodatkowe środki ochrony, celem
odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych (np. zapewnimy, że odbiorca będzie związany
standardowymi klauzulami umownymi UE – wzorcowymi klauzulami UE, których celem jest
ochrona Twoich danych osobowych tak, jakby to był transfer wewnątrz EOG). Możesz
skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, jakie
stosujemy, w związku z takimi transferami danych.
12. KOMUNIKACJA INTERNETOWA
Musisz mieć świadomość, że dane przesyłane przez Internet mogą być przesyłane przez granice
międzynarodowe, nawet jeśli nadawca i odbiorca informacji znajdują się w tym samym kraju. Nie
możemy ponosić odpowiedzialności za to co zostało zrobione lub pominięte przez Ciebie lub
jakąkolwiek osobę trzecią, w związku z Twoimi danymi osobowymi przed ich otrzymaniem, w tym
między innymi za przekazanie nam danych osobowych od Ciebie za pośrednictwem kraju o
niższym poziomie ochrony danych niż ten obowiązujący w Unii Europejskiej, bez względu na
środki technologiczne.
Ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Twoich danych podczas
przesyłania ich przez Internet, chyba że nasza odpowiedzialność wyraźnie wynika z prawa
obowiązującego w Estonii.
13. AUTORYZOWANE UJAWNIENIA
Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności oraz w interesie
zachowania pełnej przejrzystości, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia odpowiednich danych
osobowych dotyczących Ciebie, które możemy przetwarzać (w tym w niektórych przypadkach
odpowiednich adresów IP) upoważnionym podmiotom w UE/EOG lub poza nim, jeśli takie
ujawnienie jest dozwolone lub wymagane na mocy przepisów o ochronie danych osobowych
(niezależnie od tego, czy wyraziłeś zgodę), w tym między innymi w następujących przypadkach:
– w celu zapobiegania, wykrywania lub tłumienia oszustw (na przykład, jeśli podasz fałszywe lub
zwodnicze informacje o sobie lub będziesz posługiwał się danymi osoby trzeciej, celem
przekazania ich jako swoje), możemy ujawnić informacje, które posiadamy o Tobie właściwym
instytucjom i organom, aby ułatwić prowadzenie postępowania w sprawie Twoich działań;
– w przypadku, gdy Administrator lub którykolwiek z jego podmiotów zależnych jest
zaangażowanych w fuzję, sprzedaż, restrukturyzację, przejęcie, wspólne przedsięwzięcie, cesję lub
przeniesienie (przedsiębiorstwa, udziałów, aktywów lub w inny sposób);
– w przypadku, gdy pojawi się konieczność ochrony naszych praw (w tym prawa własności),
bezpieczeństwa lub praw naszych podmiotów stowarzyszonych lub użytkowników naszej witryny;
– w przypadku, gdy pojawi się konieczność ochrony przed nadużyciami, niewłaściwym użyciem lub
nieautoryzowanym korzystaniem z naszej witryny lub aplikacji;
– jeżeli będzie to konieczne, w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawarłeś z nami (w tym
prośby o świadczenie usług przez strony trzecie) lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie

Page 6
przed zawarciem umowy; – w przypadku wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych,
które mogą wyniknąć z konieczności odpowiedzi na jakiekolwiek wezwanie sądowe lub nakaz,
bądź podobne oficjalne żądanie podania danych osobowych przez podmioty do tego uprawnione;
– w przypadku, gdy jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa
przez (np. przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy).
14. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM KATEGORIOM ODBIORCÓW
Niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione lub udostępnione w stosownych przypadkach
(wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych) podmiotom powiązanym
kapitałowo lub stowarzyszonym z Administratorem i/lub podwykonawcom, mającym siedzibę w
Europie, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy, będzie wynikało z przepisów prawa lub
uzasadnionego interesu. W takim przypadku podmiot, któremu dane osobowe zostaną
udostępnione, będzie zobowiązany do wdrożenia procedur, mających na celu jak najlepsze ich
zabezpieczenie.
Twoje dane osobowe będą również udostępniane naszym partnerom biznesowym, w szczególności
drużynom sportowym, których markowe towary i usługi wybrałeś, aby używać, kupować lub
wchodzić w interakcje za pośrednictwem naszej Witryny i/lub Aplikacji. Jednak Twoje dane
osobowe nigdy nie będą przetwarzane przez osoby trzecie w celach marketingowych (chyba że
wyrazisz na to zgodę).
Podmioty, którym możemy ujawnić i/lub udostępnić Twoje dane osobowe, to w szczególności:
– Dostawca usług w chmurze, w zakresie hostowania danych zgodnie z najnowocześniejszymi
protokołami bezpieczeństwa i pod naszą wyłączną kontrolą.
– Dostawca usług IT, w celu utrzymania i wsparcia naszych systemów / witryn IT z ograniczonym
dostępem i pod naszą ścisłą kontrolą. – Dostawca oprogramowania do obsługi Klienta, w celu
zapewnienia działania na wysokim poziomie z ograniczonym dostępem i ścisłą kontrolą.
– Organy wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej, w przypadku wystąpienia sytuacji
przewidzianej przez przepisy prawa.
– Nasi niezależni doradcy finansowo-prawni, w zakresie wsparcia prawnego i finansowego.
– Partnerzy biznesowi, z którymi jesteśmy związani umową współpracy lub partnerstwie, w celu
ułatwienia i ulepszenia skierowanych do Ciebie usług i towarów.
– Partnerzy reklamowi i platformy mediów społecznościowych, w celach marketingowych, jeżeli
będziesz zainteresowany wysyłania reklam do Ciebie i wyrazisz na to zgodę.
15. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Dane osobowe przetwarzamy z najwyższą starannością, w sposób bezpieczny, zgodnie z
wdrożonymi przez nas procedurami wewnętrznymi, w tym polityką bezpieczeństwa, oraz
obowiązującym prawem.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić poufność wszystkich danych osobowych, które możemy
przetwarzać na Twój temat oraz regularnie przeglądamy i ulepszamy nasze procedury techniczne,
fizyczne i zarządcze, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są należycie chronione przed
wszelkimi naruszeniami.
Podmioty, którym udostępniamy lub powierzamy Twoje dane osobowe są również związane
przepisami powszechnie obowiązującego prawa do wdrożenia procedur, zapewniających pełną
ochronę Twoich danych, co odbywa się pod naszym nadzorem i kontrolą.
16. OKRESY PRZECHOWYWANIA
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne. Okres
przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z

Page 7
przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny
do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, wówczas dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a
następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, wówczas dane osobowe
przetwarzane są do czasu zgłoszenia przez Ciebie ewentualnego skutecznego sprzeciwu, jeśli nie
zgodzisz się z tym przetwarzaniem.
17. PRZETWARZANIE W CELACH BADAWCZYCH I STATYSTYCZNYCH
Badania i statystyki wykorzystujące informacje o Użytkowniku lub Kliencie są przeprowadzane
wyłącznie po to, abyśmy mogli zrozumieć potrzeby naszych Użytkowników i / lub Klientów oraz
aby rozwijać i ulepszać nasze usługi. Zawsze upewniamy się, że posiadamy zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. W każdym przypadku zapewnimy również wdrożenie wszystkich
zabezpieczeń, jakie mogą być konieczne, aby Twoje dane były bezpiecznie przetwarzane.
18. ŁĄCZA DO ŹRÓDEŁ OSÓB TRZECICH
Linki, które możemy udostępniać do stron internetowych osób trzecich są wyraźnie oznaczone i nie
jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za zawartość takich witryn. Sugerujemy, abyś zapoznał
się z polityką prywatności takich witryn internetowych.
19. COOKIES
Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę lub korzystasz z naszej Aplikacji, automatycznie zbieramy
określone kategorie danych osobowych za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym m.in. czym są pliki cookie oraz w jaki sposób i
dlaczego przetwarzamy takie dane (w tym różnicę między „niezbędnymi” i „nieistotnymi” plikami
cookie), przeczytaj naszą szczegółową politykę dotyczącą plików cookie.
20. NIELETNI
Nasza Witryna, Aplikacja i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia,
w związku z czym nigdy celowo nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych od takich
osób. Jeśli nie jesteś pełnoletni musisz posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na
korzystanie z tej Witryny, Aplikacji i wszelkich innych naszych usług.
21. TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAW OCHRONY DANYCH
Przed rozpatrzeniem jakiejkolwiek prośby, którą złożysz do nas, możemy najpierw zweryfikować
Twoją tożsamość.
Jak wyjaśniono w sekcji Okresy przechowywania, możemy być zobowiązani do zachowania
pewnych danych osobowych, o które prosiłeś przed zmianą lub usunięciem, w celu wykonania
ciążących na nas zobowiązań prawnych, ale także w celu zakończenia transakcji.
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:
– Otrzymywania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób
przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o Twoich prawach.
– Skierowania prośby o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie
dostępu osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię Twoich danych
osobowych, które posiadamy i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Page 8
– Skierowania prośby o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to
poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy o Tobie.
– Skierowania prośby o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o
usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali (na
przykład może być konieczne dalsze wykorzystywanie Twoich danych osobowych, w celu
wypełnienia naszych zobowiązań prawnych).
– Skierowania prośby o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego Administratora, o ile
jest to technicznie możliwe. – Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych w przypadku, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a
Ty nie chcesz, abyśmy je przetwarzali.
– Skierowania prośby o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu
możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli
chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
– Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, w
których polegamy na Twojej zgodzie (w przeciwieństwie do innych podstaw prawnych określonych
powyżej) na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo wycofać
swoją zgodę w dowolnym momencie. Po otrzymaniu powiadomienia, że wycofałeś swoją zgodę,
nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że mamy uzasadniony interes w
tym lub jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa do przetwarzania Twoich danych przez
określony czas.
– Złożenia skargi. Jeśli uważasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób, który narusza
przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego
ochronę danych. Możesz realizować swoje uprawnienia kontaktując się z nami pod adresem: Harju
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 4-2K, 10116 bądź pod adresem e-mail:
support@g4gcoin.com.
Możemy odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w
której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania
przez nas danych.
Jeżeli zdecydujesz się na realizację swoich uprawnień, być może będziemy musieli poprosić Cię o
określone informacje, które pomogą nam zrozumieć charakter Twojej skargi lub prośby,
potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do informacji (lub skorzystania z innych
Twoich praw).
Jest to kolejny środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione
żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.
Jeżeli Twoje żądania w wykonywaniu powyższych praw okażą się nieuzasadnione lub nadmierne,
w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia
Cię opłatą, która pokryje poniesione przez nas koszty administracyjne, w celu udzielenia informacji
lub komunikacji, bądź podjęcia działań, o które poprosisz. Z pewnością jednak z góry
poinformujemy Cię o wysokości opłaty, która zostanie naliczona w danych okolicznościach.
22. JAK SZYBKO ODPOWIEMY NA TWOJE ZAPYTANIE?
We wszystkich przypadkach postaramy się spełnić Twoje żądania tak szybko, jak to jest racjonalnie
możliwe, w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, który to okres może
zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa (2) miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę
wniosków. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie 1 miesiąca,
poinformujemy Cię o przedłużeni terminu i o jego przyczynach.
23. AKTUALIZACJE
Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności, szczególnie jeśli

Page 9
wymagają tego obowiązki ustawowe lub interes bezpieczeństwa naszych Użytkowników. Aby
poinformować Cię, kiedy wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zmienimy datę
aktualizacji u góry tej strony. Zmieniona Polityka prywatności będzie umieszczona na naszej stronie
internetowej i będzie obowiązywać od daty zmiany.